NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

WICCA A KŘESŤANSTVÍ - druhá část

20. prosince 2010 v 11:01 | Miky |  ZAMYŠLENÍ
Přiznám se ,že jsem dlouho váhal ,jestli mám toto téma znovu otevírat. Když jsem o vztahu wiccy a křesťanství psal naposled ,dotklo se to totiž mého dobrého křesťanského přítele ,což mě potom dost mrzelo. Nemůžu si ale pomoct. Mám za sebou několikaletou křesťanskou zkušenost ( v mnohém dobrou a v mnohém také zlou) a dodnes mě věci okolo tohoto náboženství zajímají. Narazím-li pak na nějaké křesťanské vyjádření k pohanství ,čarodějství nebo k wicce ,zajímá mě to samozřejmě dvojnásob. A přesně to se mi stalo před několika dny. Přečetl jsem si totiž se zájmem křesťanskou brožurku o "Skrytých pastech Wiccy" na kterou odkazuje na svých stránkách Noira. Od té doby mám velkou chuť brožuru okomentovat a trochu se k ní vyjádřit ,což také nyní udělám.
Pentagram
Kříž
Wiccanské autorce Silver Raven Wolf se někdy vyčítá ,že se příliš naváží do křesťanů ,ale víte co? Já se ji moc nedivím. Pokud musí v silně evangelikálním prostředí USA číst a poslouchat podobné věci a pokud má jen z poloviny takové zkušenosti s křesťany jako já ,pak je těžké nereagovat. Psycholog by možná řekl ,že se těmito články vypořádávám se svým vlastním stínem a měl by asi pravdu. Svého času jsem byl totiž zrovna takovým fanatikem ,jací mi dneska tolik lezou na nervy.
Brožuru o které je řeč napsala křesťanská novinářka Katherine Edwards Sander ,dříve pracující i pro Washington Times. Knížečka je rozdělena na dvě části. V té první žurnalistka vysvětluje co to vlastně wicca je a objasňuje některé základní pojmy jako je okultismus ,neopohanství apod. ,ve druhé hodnotí wiccu z hlediska Bible a křesťanského náboženství. Druhou část pro vaší představu uvádím níže a zároveň ji doplňuji svými modře psanými komentáři.

Duchovní svět je skutečný stejně jako Satan.
V jedné věci mají Wiccani pravdu. Nadpřirozený svět, který komunikuje s naším světem existuje. Neustále vnímáme jeho dotek a vůni. Wiccani ale bohužel věří, že spolupracovat s duchy a duchovními silami podle své vůle je naprosto v pořádku. Apoštol Pavel naopak píše, že duchovní oblast je potenciálně nebezpečná. Proto musíme být opatrní. Bůh nám říká, že máme být připraveni na duchovní bitvy mezi dobrem a zlem.
V Bible je psáno :
"Nevedeme boj proti tělu a krvi, ale proti mocnostem ,silám a všemu ,co ovládá tento věk tmy ,proti nadzemským duchům zla. Proto oblečte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den
zlý postavit na odpor,všechno překonat a obstát."
(Efezanům 6:12-13-)
Ano ,je pravda že wiccani na rozdíl od mnoha křesťanů nevnímají svět kolem sebe jako neustálý ,vyhrocený boj mezi silami dobra a zla ,většina z wiccanů by ale pravděpodobně souhlasila s tím ,že magická práce může být potencionálně nebezpečná. Takřka v každé wiccanské knize byste například nalezli varování před neetickou a manipulativní magií ,která se může snadno obrátit proti tomu ,kdo ji provozuje. Obecně vzato v sobě každá duchovní cesta nese určitá nebezpečí. Osobně znám například minimálně čtyři osoby pro které bylo spouštěčem jejich duševní choroby křesťanství. Dva z těchto lidí jsou v současné době víceméně již v pořádku ,druzí dva se stále léčí.
Bible dále říká :
"Poznali Boha ,ale nevzdali mu čest jako Bohu ,ani mu nebyli vděčni,nýbrž jejich myšleni je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství a zaměnili slávu nesmrtelného Boha za zobrazení podoby smrtelného člověka, ano i ptáků, zvířat a plazů. . . .Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli, který je navždy chválen. Amen. " (Římanům 1:21-23-, 25)
Mnozí Wiccani říkají, že Wicca je neškodná víra ,která ctí přírodu a nemá nic společného se zlem, satanismem a temnými silami. Ale to je přesně to, co Satan chce aby si mysleli! Úmyslně je podvádí! "Satan se vydává za anděla světla," říká Pavel. "Není tedy překvapující, když se jeho služebníci maskují za služebníky spravedlnosti. " Pavel také říká, že pokud se neobrátí k Bohu a nebudou činit pokání, "jejich konec bude, jako jejich skutky " (2 Korintským 11:14-15).
Tak tohle je bohužel velice častý křesťanský argument. Nemohou-li nás obvinit z vědomého uctívání ďábla ,tvrdí alespoň ,že mu sloužíme nevědomky. Možná bychom měli křesťanům vracet stejnou mincí a tvrdit ,že to ne naši bohové ,ale ten jejich je maskovaným ďáblem. Málokterý bůh je přeci podobnější uzurpátorské ,zlé a podlé ďábelské bytosti než ten ,který tvrdí ,že je Láska a přitom nemilosrdně likviduje všechny ,kteří mu odpírají absolutní poslušnost. Potom by možná křesťané pochopili jak necitlivě a urážlivě oni samy posuzují víru a bohy jiných.
Měli bychom uctívat Boha, ne jeho stvoření.
Wiccani mají právo cenit si přírody a pečovat o ni. Jdou ale příliš daleko jestliže ji uctívají. Ježíš říká, jeho následovníci v evangeliu Lukáše, "Budeš se klanět Hospodinu ,Bohu svému a jeho jediného budeš uctívat"(Lukáš 4:8). Stvoření je pouze odrazem Jeho slávy a nemá být uctíváno.
Křesťanství učí ,že je tu na jedné straně Bůh Stvořitel a na straně druhé jeho stvoření. Člověka učinil Bůh korunou tohoto stvoření a ustanovil ho jeho správcem a opatrovatelem. Jediný komu je podle Bible možné vzdávat úctu je Stvořitel ,všechno ostatní je hřích a modloslužba. Tuto tézi dovedli k dokonalosti Svědkové Jehovovi ,kteří ,raději neslaví ani narozeniny ,aby Boha neurazili.
Podle wiccy a většiny dalších pohanských směrů není člověk přírodě správcem ,ale je její rovnocennou součástí. Člověk má pečovat o přírodu a příroda pečuje o člověka. Jsme přesvědčeni ,že přistupujeme-li k přírodě a jejím duchům s úctou a děkujeme-li jim za jejich přízeň ,neuráží to Stvořitele o nic víc ,než když se chováme s úctou k lidem.

Nesnažte se kontaktovat nebo ovládat nadpřirozené síly.
V magii a čarodějství záleží na tom, čemu Wiccani říkají psychický vývoj. Psychický vývoj může zahrnovat například výcvik ve věštění. Pokusy získat informace o minulosti, současnosti nebo budoucnosti okultními prostředky ,nebo pomocí vlastních psychických sil jsou z biblického hlediska špatné. Věštění jakoukoli formu nadpřirozeného kontaktu (kromě modlitby, samozřejmě!) je zakázáno, neboť spoléhá na jinou nadpřirozenou sílu než sílu samotného Boha. Jinými slovy, neexistuje nic jako "bílá magie."
Bible říká:
"Ať se u tebe nevyskytne nikdo ,kdo obětuje svého syna nebo dceru v ohni, věštec který praktikuje věštění ,mrakopravec ,ani hadač ,ani čaroděj ,ani zaklínač ani ten ,kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo činí tyto věci, je odporný Hospodinu, a kvůli těmto odporným praktikám Hospodin, tvůj Bůh vyhání před tebou ty pronárody. " (5.Mojžíšova 18:10-12-)
"Nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním." (Leviticus 19:26 )
Ježíš je zdroj opravdové ženské síly.
Mnoho Wiccanů kritizuje postoj církve je vůči ženám. Tvrdí, že křesťanství nedává ženám dostatečný prostor a úctu ,zatímco Wicca ano. I když je pravda, že někteří křesťané
zkreslují Boží slovo na úkor žen, Bible říká, že v Božích očích jsou muži i ženy stejně důležití.
Bible říká:
"Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho ,aby byl obrazem Božím ,jako muže a ženu je stvořil." (Genesis 1:27)
Vzhledem k tomu ,že Bůh mluví o ženách jako nositelkách Jeho obrazu ,vyznamenává křesťanství ženy způsobem, který je naprosto unikátní. To je důvod, proč ženy často Ježíše během jeho cest doprovázeli. A Janově evangeliu ve 4.kapitole vidíme Ježíše hovořit se ženou Samařankou s nejvyšším respektem, i když muži podle tehdejších zvyklostí neměl mluvit se ženami a Samařani byli považováni za vyvržence v židovské společnosti.
To je ovšem jenom polovina pravdy. Podle Bible ,a to jak Starého ,tak Nového zákona ,má žena ve společnosti své pevně vymezené místo. "Hlavou každého muže je Kristus ,hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh" (1.Korintským 11:3) Bůh sám je v křesťanství velmi maskulinní ,je to Otec a Pán a náznaky ,že by na něm mohlo být i něco ženského jsou v Písmu velmi nepatrné. To se projevuje i ve skutečnosti ,že drtivá většina křesťanských církví naprosto nepřipouští ženské kněžství. U nás ,pokud vím nalezneme farářky pouze u Československé církve husitské a trochu naběhnuto na to mají Starokatolíci. Wicca oproti tomu vnímá Stvořitele v podobě vesmírných rodičů ,Boha i Bohyně a kněžek bychom v ní našli více ,než kněží.
Bible říká:
"Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je-užitečné pro výuku ,usvědčování, k nápravě a je dobré k učení ,k usvědčování ,k nápravě ,k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu." (2 Timoteovi 3:16-17)
Wiccani nevěří v hřích tak jako křesťané. Oni vidí hřích jako zastaralé a omezující pojetí. Proto ani necítí žádnou potřebu Boha. Wiccanská velekněžka Starhawk říká: "Nyní můžeme otevřít nově oči a vidět že neexistuje žádný boj o život proti vesmíru, žádný Bůh mimo náš svět, kterého je třeba se bát a poslouchat ho. "
Wiccani věří že skrze duchovní sebezdokonalování mohou dosáhnout jejich ekvivalentu nebe, kterému říkají Summerland ,nebo Země věčného mládí. Bible nám oproti tomu říká, že žádné ,ani sebevětší snaha nás nemůže dostat do nebe. Skrze Krista samotného, jsme spaseni.
Bible říká:
"Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. " (Jan 14:6)
K tomu nemohu nic říct ,protože nic takového jako je wiccanské učení o dosahování Summerlandu skrze duchovní vývoj mi není známo. Pojmy jako hřích ,zatracení ,nebo spasení jsou wicce naprosto cizí.
Nepotřebujeme, mít svá vlastní pravidla.
Následovník Wiccy si může dělat, co chce. Jeho jediným pravidlem je, že by neměl nikomu škodit. Jinými slovy, chybí absolutní pravda. Ale to představuje několik problémů. Zaprvé, jak si jeden může být jistý, že nikomu neubližuje? Existuje nějaký způsob, jak znát všechny důsledky svých činů? V žádném případě! A nejsou
osobní pocity jen velmi mlhavou metodou pro stanovení toho co je správné a co špatné? Konec konců, Alex Sanders, známý Wiccan, který zemřel v roce 1980, psal, "Dokud cítím ,že je pro mě něco dobré ,tak to také tak je." Další čaroděj jménem Stewart Farrar tuto myšlenku rozvíjí, "Pro čarodějnici musí být konečným rozhodčím její vlastní svědomí. " Co když se ale čarodějnice jeden den se domnívá, že incest nebo vražda je správná věc ? Je něco, co ho zastaví ?
Ačkoli většina Wiccanů by řekla, že tyto věci jsou špatné, nemají pevný základ, ze kterého mohou vycházet. Křesťanství, na druhé straně, poskytuje jasné zázemí k odsouzení rasismu, kriminality nebo jakékoliv jiné morální špatnosti : Boží svatý charakter a Jeho Slovo, Bibli.
Zde je třeba říci ,že ani absolutní norma není zárukou správného jednání. Člověk ,který se slepě drží litery zákona ,aniž by zapojil své svědomí ,se často dopustí velkých křivd. Věděl to i Ježíš a proto uzdravoval i v sobotu ,kdy to zákon nedovoloval. Ačkoli je v desateru napsáno "Nepokradeš!" je velký rozdíl mezi krádeží z chamtivosti a krádeží chleba z hladu. Mnohdy je nutné poslechnout hlas svědomí ,abychom se rozhodli skutečně správně. Lidé ,kteří se v minulosti rozhodli poslechnout Boží slovo ,které říká : "Nenecháš čarodějnici na živu!" (2.Mojžíšova 22:18) mají na svém kontě tisíce nevinných obětí.
Je to vaše volba.
Bůh jasně stanovil, že Wicca je nebezpečná a neslučitelná s křesťanstvím. On nás stvořil ke svému obrazu a ne abychom uctívali někoho místo něho. Wicca se může zdát atraktivní, magická a zajímavá, ale nedává věčný život, a vztah s Bohem vesmíru. Pokud zvolíte Wiccu, nemůže zároveň sloužit i Bohu, protože On nebude tolerovat uctívání ničeho jiného než sama sebe. On je dokonalý a svatý. Studujte Boží slovo a zjistíte, že život je v Synu Božím Ježíši Kristu, který obětoval svůj život pro nás na Kalvárii a to je lepší než cokoli, co bychom mohli najít jinde na zemi.
Je to smutné ,ale musíme se asi smířit s tím ,že valná většina křesťanů nikdy nebude respektovat naše náboženství jako rovnocenné s tím jejich. Jenom jejich Bůh je ten jediný pravý ,jenom Kristus je správná cesta a jenom v Bibli je pravda s velkým Pé. My sloužíme ďáblu ,který nás oklamal v přestrojení za anděla světla ,klaníme se tvorstvu a ne Stvořiteli ,pěstujeme zakázané okultní praktiky ,chceme si dělat co se nám zlíbí a nemáme pevné mravní normy. To ale dokonalý a svatý Bůh nebude tolerovat a všechny nás nakonec pošle do věčného ohně ,kde budeme trpět dnem i nocí ,na věky věků. Pěkně děkuju.
Křesťanský světec likviduje pohanství
Související články:
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 20. prosince 2010 v 14:55 | Reagovat

:-) no marné...tak se asi budu smažit v pekle ... stejně pro jednoho vařit nebudou ;-) (myšleno v nebi) ... myslím, že kdybych se do nebe dostala (omylem), tak bych tam byla sama ... zajímalo by mě kolik křesťanů se dostane do nebe ... Je zajímavé kolik nenávisti a válek je ve světě... a přitom je tolik křesťanů. Všichni se ohánějí desaterem, ale kdyby se podle něho opravdu řídili, tak si tady žijeme jako prasata v žitě :-) Nikdo by nevraždil, nikdo by nekradl. Nejvíc mi vadí, že někdo někoho zabije, vyzpovídá se a jako by se nic nestalo...tak a tímto debatu o křesťanství končím :-) protože bych se zase rozčílila :D
Každopádně článek se mi moc líbí :-) sákryš...musím ještě reagovat :o)
"Nenecháš čarodějnici na živu!" (2.Mojžíšova 22:18)... "Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho ,aby byl obrazem Božím ,jako muže a ženu je stvořil." (Genesis 1:27) ... takže vlastně zabili boží stvoření a ještě k tomu porušili jedno z přikázání "Nezabiješ" ... to by mě zajímalo jak by mi to křesťané vysvětlili :-D Jednou mi někdo vysvětloval, že to že Bůh stvořil člověka k obrazu svému bylo myšleno tak, že to je myšleno fyzicky...ne duševně. No měla jsem ještě pár dotazů, ale bylo mi řečeno, že už je pro mě připraveno dřevo na hranici :D Takže takhle jsem debatila s křesťany :D a to jsem se chtěla zeptat jen na pár věcí, kterým jsem nerozumněla :D hehe zkrátka...hlavně se neptat :D

2 Dragomira Dragomira | Web | 20. prosince 2010 v 15:33 | Reagovat

Taky jsem se párkrát už rozebírala biblickými texty o čarodějnictví :o) Nakonec jsem dospěla k názoru, že spousta věcí je tam tolik pozměněná překladem (např. slovo "travič" je v novodobé bibli přeloženo jako "čaroděj"), že to nemá cenu ani rozebírat :o) Zaryté fanatiky nepřesvědčíš ani když jim dáš stovku důkazů :o)

3 Miky Miky | E-mail | Web | 20. prosince 2010 v 16:36 | Reagovat

[1]: Bůh stvořil člověka k obrazu svému po fyzické stránce? Tak to jsem z toho teda paf. O_O

4 Miky Miky | E-mail | Web | 20. prosince 2010 v 16:39 | Reagovat

[2]: Ono je to vlastně jedno Dragomiro, staří Izraelité se s tím asi moc nepárali a naložili s čarodějem zrovna tak jako s travičem.

5 Dragomira Dragomira | Web | 20. prosince 2010 v 17:05 | Reagovat

No to jó, Miky, ale dneska to působí bordel :o)

6 Zdenka "ren" Zdenka "ren" | 20. prosince 2010 v 17:37 | Reagovat

Ono je to těžké,celá staletí tady církve byly a lidem vštěpovali jejich "moudra".  Oblíbený citát Jana Wiricha byl "čtěte bibli,tam to všechno je",ale asi záleží na tom,jak se to vykládá.Církve jsou v podstatě  politické strany,takže je na každém z nás,v co chce věřit.Pro mě osobně jsou vzduch. :-)

7 Miky Miky | E-mail | Web | 20. prosince 2010 v 20:24 | Reagovat

[6]: No ,je pravda ,že u nás mají církve docela zanedbatelný vliv ,horší je to třeba v Polsku ,kde se ještě dnes po lidech v průvodu homosexuálů háže kamením. Mě ,ale křesťanství asi nikdy úplně volné nebude ,jak jsem už řekl tvoří část mojí minulosti a skrze mnohé známé a přátelé vlastně i současnosti.

8 Lady Rovena Lady Rovena | E-mail | Web | 21. prosince 2010 v 10:00 | Reagovat

[3]: Přesně tak :-) na jednom blogu také byla debata o Bohu a tak jsem se přidala...a ptala se jak to teda je, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému (pro mě obraz = totéž...takže by to mohlo být obraz = klon) že proč teda Bůh trestá lidi, když jsou jeho obrazem...no a bylo mi řečeno, že to je myšleno fyzicky, že ne psychicky, tedy to co má člověk v hlavě....takže asi tak nějak 8-O  :D třeba jsem to špatně pochopila :D

9 Zdenka"ren" Zdenka"ren" | 21. prosince 2010 v 20:01 | Reagovat

[7]: Miky, já jsme to myslela tak,že církve,jakožto instituce neberu, ale křesťanství nezavrhuji.Sama jsem křtěná,a celé dětství jsem chodila s babičkou na mše a líbilo se mi to. Jen jsem trochu ukročila stranou,a vidím vše v trochu jiných souvislostech a vidím věci z jiného pohledu,proto stále opakuji,že každý tu má svoji úlohu a cestu,jen si to musí uvědomit. :-)

10 Miky Miky | E-mail | Web | 21. prosince 2010 v 21:28 | Reagovat

[9]: Rozumím a souhlasím. ;-)

11 Anča Anča | Web | 21. prosince 2010 v 21:36 | Reagovat

tu knihu si musím přečíst. asi se u toho hodně nasměju (anebo spíš napláču ?). křesťastnví je zkrátka zlo, o tom žádná. staží lze najít tak xenofobní a pokrytecké texty, jako je nový zákon. jsem vážně ráda, že žijeme v dnešní době a v této zemi, kde má církev vliv opravdu minimální... (alespoň dle mého názoru a zkušeností).
každopádně Wicca mi byla vždy sympatická, ovšem mám radji východní náboženství. třeba džinismus.Přímo za džinistku bych se neoznačovala, nicméně jsem velká sympatizantka, inspiruji se, čerpám... Jen mě štve, že starým symbolem džinismu je... ehm.. svastika. :-( je to dost paradoxní, protože je to asi to nejmírumilovnější nábožetsví na světě...

12 Miky Miky | E-mail | Web | 21. prosince 2010 v 22:12 | Reagovat

[11]: No jo, svastiky je velká škoda. Je to nádherný a prastarý symbol ,který bohužel od druhé světové války vyvolává úplně jiné asociace ,než by měl.
Ale jinak musím říct ,že ačkoli mě křesťanství a Bible v mnohém štve ,mám i pár svých oblíbených biblických pasáží a třeba Matku Terezu a Františka z Assisi mám dost rád. ;-)  :-)

13 Kojot Kojot | Web | 23. prosince 2010 v 17:58 | Reagovat

K té Matce Tereze, jak se vyrovnáváš s dobře podloženou kritikou, že možná způsobila více utrpení než kolik zmírnila a že jí šlo především o indoktrinaci?
http://neznamo.tym.cz/?t=read&w=matka-tereza

14 michaelakopka michaelakopka | E-mail | 23. prosince 2010 v 18:00 | Reagovat

no mě osobně dnešní spolky věřících připomínají zajmové skupiny ,např.kanoisty,basketbalisty .ti taky chodí do kroužku 2X týdně ,někdo to žere víc někdo míň.myslím že opravdová víra vychází ze srdce a ono mi poradí kudy jít a jak jednat.

15 michaelakopka michaelakopka | E-mail | 23. prosince 2010 v 18:05 | Reagovat

jo a ještě přesně to vystihuje citát černého jelena....a tedy jelikož jsme dětí boží i my sami jsme malými bohy...

16 Miky Miky | E-mail | Web | 23. prosince 2010 v 20:56 | Reagovat

[13]: Kojote, ty mi taky nenecháš žádnou iluzi. ;-)  :-D
Ale já nevím ,informace které jsem měl doposud ,mluvili jinak. Co se týče například té indoktrinace ,vzpomínám na to ,jak Matka Tereza v jednom filmovém dokumentu prohlásila ,že není třeba být křesťanem. Říkala : "Když jseš muslim ,buď dobrým muslimem ,když hinduista ,buď dobrým hinduistou." Tenhle její výrok tenkrát dost nadzdvihl některé moje evangelikální přátelé. Mohla to být od Matky Terezy jenom maska pro televizní kameru ,ale já jí to věřil.
Chystám se v brzké době přečíst knihu s Terezinou korespondencí ,která prý odhaluje její takřka půl století trvající krizi víry ,třeba mi to o ní řekne něco zajímavého.
Jinak ,jestli je pravda to s těmi anestetiky ,tak je to samozřejmě svinstvo.

17 Miky Miky | E-mail | Web | 23. prosince 2010 v 21:14 | Reagovat

[14]: A to je právě ono. Podle křesťanské nauky totiž z lidského srdce vychází také hřích a svévole. Proto se nemáme spoléhat na to ,co říká naše srdce ,ale na to co říká Bible - Boží slovo. Absolutní podřízenost vnější autoritě ,ať už je to nějaký guru ,nebo svatá kniha ,je ale jedním z typických znaků sektářství.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama