NOVINKY :
.
Kontaktní e-mail : mikyhorozumy@seznam.cz
Dopředu ovšem upozorňuji, že NEPOSKYTUJI MAGICKÉ SLUŽBY, ANI PORADENSTVÍ A NEBUDU NA PODOBNÉ ŽÁDOSTI REAGOVAT. Děkuji za pochopení - Miky. Usmívající se

OBĚTI V RODNOVĚRSKÉ PRAXI

4. srpna 2015 v 15:39 | Ziemisław a Dragomir |  KNIHA STÍNŮ


Pro naše předky byly oběti jedním z nejdůležitějších rituálů. Byly vyvrcholením jejich obřadů. V křesťanství tato praxe neexistuje a do dnešních časů se u Slovanů tento zvyk zachoval pouze jako ozvěna, i když velmi živá, v lidových zvycích. Dnes, po staletích kdy byla tato praxe přerušena, mají s obětmi problém často dokonce i ti, kdo se vracejí ke své rodné víře. Obětní rituál se tak častěji odehrává během skupinových obřadů, ale v soukromí cítí potřebu ho slavit jen málokdo.

Měli bychom si ale uvědomit, že nabízení darů bohům je samou podstatou rodnověrských obřadů. Jejich cílem je získat od bohů jejich přízeň, nebo jim vyjadřit vděčnost za všechno to, co dostáváme. Je to také způsob, jak přijmout své místo v přírodním světě a zapojit se do procesů a rytmů, které v něm probíhají. Jen díky těmto procesům můžeme vůbec existovat jako druh. Pochopíme-li své místo v tomto mechanismu, vede nás to k vděčnosti a k tomu, abychom něco z darů, které přijímáme, vraceli bohům zpátky jako oběť. Obětí jsou většinou plody země, ale mohou to být i jiné věci, přiměřené povaze oběti a boha, kterému je to určeno. Stejně důležité, jako je samotný proces obětování, je i pochopení jeho významu a symboliky. Z hlediska záměru dělíme oběti do dvou široce pojatých kategorií: na oběti žádání a díkůvzdání.

TYPY OBĚTÍ

Oběť žádání je zaměřena na získání přízeně od bohů. Ze starých kronik víme, že lidé dříve žádali od bohů konkrétní pomoc a slibovali za ni konkrétní obětní dar. Proto můžeme žádat například Ladu o soulad v našich vztazích, nebo Velese o hojnost, apod. Můžeme žádat o životní prosperitu a boží přízeň, ale neměli bychom si myslet, že všechno půjde "samo". U žádostných obětí hraje důležitou roli náš osobní vztah s konkrétním bohem (zejména v případě, že oběť provádíte individuálně), ale i množství práce, které jsme ochotni do projektu vložit.
Jednoduchý příklad: nemá cenu žádost o soulad ve vztahu, pokud nemůžeme - nebo nechceme - naše problémy řešit a nehodláme případně změnit svůj postoj. Také, bohatství a blahobyt nám nespadne z nebe, pokud hodláme být neproduktivní a nečinní. Místo toho, bychom měli počítat s tím, že nás bohové povedou a ukáží nám, jak činit správná rozhodnutí a řádně používat svoji vlastní kapacitu a sílu, potom budou i oni podporovat realizaci našeho projektu.

Oběť díkůvzdání je součástí obřadů ročního cyklu. Obětujeme při nich dary přijaté od bohů, děkujeme za to, že se jimi můžeme těšit a připojujeme svoji žádost, aby je i nadále poskytovali. Opět platí, a je třeba to připomenout, že plody jsou sklízeny lidskou rukou: Bohové pro nás vytváří "pouze" možnost volby, zatímco chopit se příležitosti, to už je pouze na straně nás lidí. Tím, že odevzdáváme oběť z úrody, nebo v výsledku naší práce, se zapojujeme do rytmu přírody a vytváříme si spojení s bohy a dává nám to i možnost přemýšlet o svých životech. Obětní dary jsou symbolem procesů probíhajících v lidském životě, což je zase odrazem toho, co se děje v přírodě.

Je oběť je možné zakoupit v obchodě?
Hodně rodnověrců peče svůj vlastní chléb a své vlastní koláče a např. autor tohoto článku používá i své soukromé plodiny, ale i když dnes své oběti třeba nakupujete v obchodě, nic to nemění na tom, že jsou výsledkem lidské práce a možností, které nám poskytuje poskytuje příroda.
Nemusíme přeci obdělávat zemi sami, proto abychom mohli poděkovat bohům za to, že máme možnost jíst její plody. Symbolika setí, práce a sklízení se navíc může vztahovat k životům nás všech. Všichni můžeme děkovat za sklizeň, všichni můžeme vidět plody své vlastní práce a sklízet to, co jsme v našich životech zaseli, všichni můžeme projevit vděčnost za bohatství, majetek, nebo životní úspěch, kterého se nám dostává.

Rituální oběti
Jak tedy máme správně obětovat? Za prvé ze srdce, s tím, že víme kdo ve skutečnosti jsme a pro koho to děláme. Oběť doporučujeme bohům předložit do rituálního ohně, ve kterém může shořet v plném rozsahu. Samozřejmě, že v závislosti na potřebě nebo úmyslu oběti můžeme vkládat své dary i jinam než do ohně. U ohně je ale možné krásně prožít symboliku přijetí oběti, protože dar nám v materiálním smyslu zmizí před očima. Jinou formou oběti je nechat dar neporušený na místě k dispozici návštěvníků ze světa duchů.
Musíme si uvědomit, že význam a symbolika předkládaných obětí se odvíjí od individuálního vztahu obětníka s bohy a přírodou. Na tomto místě stojí za to popsat, jak může oběť vypadat ve vztahu ke konkrétním božstvům, i když si samozřejmě můžete svůj postup v rozumných mezích vždy upravit.
Následující příklady vycházejí z praxe komunity, ve které působí Ziemisław.

Svarog a Svarožič - Svaroga uctíváme jako prvního a nejvyššího boha - zákonodárce - a nabízíme mu jako oběť domácí chléb. Je to symbol vděčnosti, ale také prosperity, jednoty, harmonie a celého vesmíru, který byl stvořen bohem, stejně jako chléb povstal z kvasu. Než předložíme tuto oběť, přednášejí obvykle shromáždění rodnověrci své požadavky a děkují za požehnání a péči. Chléb se spaluje ve Svarožičově ohni, což představuje oběť jak otci tak synu. V době zimního slunovratu, na památku zrození slunečního boha, nabízíme Svarogovi také symbolickou hroudu zlata, která představuje tajemství sebeobětování.

Perun - Perunovi, bohu hromu, deště, odvahy a síly, nabízíme nejčastěji medovinu, osvěžující nápoj mužů, ale někdy také pivo (při uctívání Jarovíta) a ovoce a med (při uctívání Jarila). Během obřadu spojeném s příchodem novorozence (syna), používáme mimo jiné i žaludy a dubové dřevo, což je součásti prosby o plodnost a sílu pro budoucí život dítěte. Obětí může být také maso, jako symbol blahobytu a odměny za vykonanou práci. Oběti přinášíme Perunovi na takových místech, kde se cítíme jeho přítomnost, např. pod dubem, nebo pod jiným stromem, který byl zasažený bleskem.

Mokoš - v souvislosti s mateřskou povahou bohyně Matky-Země jí obvykle nabízíme mléko (symbol mateřského mléka), které vyléváme přímo na zem. Předkládáme také ovoce a další plody země.

Dážbog - Solárnímu bohu, nabízíme nejznámější symbol hojnosti - koláč - upečený z obilovin vyrůstajících v životodárných slunečních paprscích. Koláč se později rozdělí mezi účastníky obřadu jako znamení společenství s bohem a mezi sebou navzájem. Při obřadu podzimního loučení se sluncem, nabízíme Dažbogovi také další dary, jako jsou například smažená jídla, fazole a chléb. Výběr obětí je dán povahou Dažboga, jakožto dárce bohatství a plodin.

Lada - bohyni lásky a manželství nabízíme nejčastěji byliny lásky, například libeček.

Veles - strážci duší a dobytka, který se pase na pastvinách Návu (zásvětí) předkládáme hovězí kosti jako symbol dostatku, ale i pomíjivosti. Při obětech žádání nabízíme také cenné předměty - např. peníze, jako současný symbol hojnosti.

To jsou jen některé příklady. Oběť by měla být připravena tak, aby odpovídala povaze boha i záměru se kterým ji předkládáme. Vezměte prosím na vědomí, že materiální hodnota oběti je subjektivní, a nelze jí poměřovat nadlidskými schopnostmi božských bytostí. Oběť může být libovolně velká či hodnotná, více ale záleží na vašich vnitřních postojích a činech. Neměli bychom naší praxi zaměňovat s praxí tzv. cargo kultu, který se řídí pravidlem "čím větší jsem přinesl oběť, tím více dostanu." Takhle to nefunguje, velikost obětí je relativní.

Jak prováděli oběti naši předkové?
Z pramenů víme, že východní i jižní Slované prováděli zápalné oběti. U západních a polabských Slovanů se mluví o obětních hostinách. Tuto praxi dokládají četné záznamy v kronikách. Na základě poznatků ze zdrojů lze zmínit tyto dva typy obětí, související s cyklem růstu a zániku.

Prokopius z Caesareje mluvil o oběti, kterou prováděli lidé, kteří se ocitli tváří v tvář smrti. Výměnou za záchranu života slibovali bohům příslušnou platbu. Ibn Fadlán pozoroval a popsal zvyky ruských obchodníků a přesně zaznamenal, že mezi jejich oběti patřil chléb, maso, cibule mléko a med. Po úspěšně uzavřeném obchodě zabili také ovce a býky. Část masa byla rozdána chudým, zbytek se položil k sochám bohů. Jak poznamenal Adrew Szyjewki, tímto způsobem vyjadřovali lidé víru v zásah bohů do lidských žiovotů, a také rozvíjeli osobní vztah mezi smrtelníkem a bohem.

Jak víme z "Hustyńskiego kroniky" jedním z postupů bylo spalování obětí. Text obsahuje příklady obětin, které byly předkládány Perunovi. Patřila mezi ně drůbež, maso, mléčné výrobky, obřadní chléb a nápoje a věnce z květin a bylin.
Kromě uctívání bohů, byl mezi našimi předky všeobecně rozšířen i kult tzv. domových ochránců a duchů, který je velkou částí současných rodnověrců přehlížen. Přízeň domácích bohů a duchů se zajišťovala například obětí, která se do základů při ve výstavbě domu. Existence takové zvyku starých Slovanů je potvrzena archeologickými vykopávkami. V základech chatrčí z desátého století ve Štětíně byly nalezeny hlavy kohoutů, divokých kanců a dokonce i koně. V Rusku se ke stejným účelům používají nádoby naplněné jídlem. Ostatní oběti duchům domácností se kladli do tzv. zóny soumraku. "Na práh, za kamna, do podkroví, a nakonec se vhodily do krbu" - píše Szyjewski. A podobné zvyky, praktikované ještě po christianizaci, šířeji popsal Kazimierz Moszyński.
Jak bychom měli obětovat dnes? Někteří rodnověrci omezují svůj podíl na těchto rituálech svojí účastí na obřadech oslav kalendářních svátků. Nechceme tvrdit, že provádění obětí dokazuje upřímnost něčí víry, ale určitě to odráží jistou náboženskou citlivost, protože oběť je možná nejosobnějším způsobem modlitby.P.S. Text záměrně vynechává oběti duchům předků, protože tomuto tématu se bude věnovat některý z našich příštích článků. Vynechali jsme také téma lidských oběti, protože to je hlavně věc historické analýzy a nemá přímý vztah k současné náboženství Slovanů a životu rodnověrců.

Ziemisław a Dragomir
Foto : Rushwolf

.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Silvered Silvered | E-mail | 6. srpna 2015 v 1:36 | Reagovat

Zdravim.Prosim vás možno to je mimo tohto téma..ale chcem sa opýtať,Jak je ta "rubrika" alebo jak to nazvať Ranni modlitba,vedeli by ste mi poslať ten obraz Ódina s runovym kruhom? Dakujem. na e-mail : Silvered@azet.sk

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama